نظارت بر مصرف انرژی

 صرفه جویی در انرژی            

با خانه هوشمند آساپایش این امکان وجود دارد تا میزان مصرف انرژی هر یک از لوازم منزل را مشاهده نموده و آن را مدیریت نموده و از مصرف بیهوده انرژی جلوگیری نمایید. همچنین امکان گزارشگیری مصرف انرژی به صورت پیشرفته به همراه ساعت و تاریخ مصرف هریک از لوازم خانه بمطور مجزا را خواهید داشت.

 

نشانگر مصرف برق                  

 

با نمودارهای نشانگر مصرف انرژی بصورت لحظه ای، روزانه و یا ماهانه هنگامی که مصرف به اوج خود می رسد پیام هشدار دریافت خواهید کرد.

 با استــفاده از ترموستات های هوشمند، از هدر رفتن انرژی جلوگیری نمــوده و میزان دمای اتاق ها را بطور جداگانه با گوشی های هوشمند خود تنظیم کنید.

 

محافظت شده توسط سرویس ضد هزرنامه سئوبین